Om Initiativ: Laksevåg

Initiativ:Laksevåg er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom Puddefjordsbruen og motorveien vestover mot Sotra ved Storavannet.

Dette jobber vi med

MØTEPLASSER

Løfte fram eksisterende møteplasser og jobbe for en større innendørs møteplass med bibliotek og kultursal. Møtestedet skal ligge sentralt på Laksevåg og gi rom for bl.a. ulike typer idrett (fysakhall), teater, kulturskole, kafé o.l.  Vi ønsker å beholde svømmeanleggene ved Damsgård og Holen skole. Vi vil også jobbe for andre mindre møteplasser, som lekeplasser, parker, mindre kafeer, o.l.

Indre Laksevåg omfattes av områdesatsingen til Bergen kommune. Bydelen skårer lavt på inntekt og befolkningssammensetningen er svært variert sosialt, kulturelt og økonomisk. Initiativ:Laksevåg mener at møteplasser er et viktig virkemiddel for å jevne ut forskjellene og bedre levekårene.

Med begrepet møteplass mener vi rom, både ute og inne, som er åpne for alle uansett alder, bakgrunn, etnisitet, religion og livssituasjon og som inspirerer til dialog, vennskap, nettverksbygging, kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet, lek, læring og kreativitet.

GOD OG SIKKER TILKOMST

Vi vil sette fokus på sikker tilkomst til eksisterende og framtidige møteplasser, friområder, skoler og oppholdssteder. Det oppnås gjennom gode gang- og sykkelveier, effektiv belysning, universell utforming samt oppgradering og vedlikehold av offentlige snarveier.

BÆREKRAFTIG OG FORNUFTIG UTVIKLING

Utviklingen på Laksevåg må foregå ut fra en langsiktig plan som ser hele bydelen i sammenheng med sentrale punkter som: skoler, barnehager, bolig, parker, gang- og sykkelveg, kollektiv transport, møteplasser, fri tilgang til sjø og fjell, friområdene må sikres og det må tilrettelegges for butikker og kafeer på Gamle Laksevåg. Gamle Laksevåg må bli det sentrale sentrum på Laksevåg, ikke Laksevåg senter.

SELVSTENDIG BYDEL

Indre Laksevåg må defineres som en selvstendig bydel som tilbyr innbyggerne offentlige tjenster, bl.a. eget kulturkontor, Nav-kontor, bibliotek og kulturskoletilbud mm. I dag ligger mye av dette i Loddefjord på Vestkanten og i Fyllingsdalen. En lokalisering av offentlige tjenestetilbud og møteplasser i nærmiljøet (gå- og sykkelavstand) vil bidra til at folk utvikler større lokal identitet og tilhørighet til sin bydel.

Virkemidler

For å nå målene og påvirke utviklingen av Laksevåg skal vi henvende oss til byråkrater og politikere i posisjon og opposisjon. Vi har som mål å holde oss oppdatert og ha innflytelse på politiske  planer som kan påvirke utviklingen på Laksevåg. Vi skal engasjere oss aktivt i arbeidet med områdesatsning til Bergen kommune.

Initiativ:Laksevåg skal bidra med bred faglig kompetanse og inspirere til en engasjert og handlingskraftig lokalbefolkning som er med på å skape sitt eget sted, sine egne møteplasser og tar de offentlige rommene i bruk. Vi ønsker å bidra med både små og store sosiale tiltak som familiedager, lesestunder for barn i alle aldersgrupper (Barn, Bok og Boller) osv. Vi vil også samarbeide med andre lag og foreninger på Laksevåg og FAU ved de tre skolene på Laksevåg om enkeltsaker for slik å legge ekstra trykk inn mot byrådspartiene.

Konto Initiativ:Laksevåg: 3208 23 39018.
Konto for medlemskontigent: 3208 23 84 099.
Organisasjonsmummer: 913 302 753.