Plan- og strategigruppe

Plan /strategigruppen arbeider opp mot reguleringsplaner, temaplaner og overordnede planer som kommuneplanen. Vi kommer med innspill og merknader til pågående planer og jobber for at det skal utarbeides en overordnet plan (kommunedelplan/områdeplan) for Damsgårdområdet. Vi ønsker for eksempel få gjennomført en mulighetsstudie for Laksevåg gamle sentrum og områdene i nærheten. Kanskje til og med hele  Laksevågneset. Vi ser det som helt nødvendig, for en helhetlig utvikling på Laksevåg, å få på plass en overordnet trafikkplan.

Gruppen skal jobbe bredt og fange opp alt som skjer på plan og byutvikling når det gjelder Indre Laksevåg. Vi skal i tillegg jobbe for å få på plass nødvendige planer og tiltak samtidig som vi inspirerer til å tenke nytt. Vi skal også ta del i den lokale debatten rundt byutvikling, stedsidentitet, bomiljø og områdesatsing som byutviklingsmetode.

Gruppen tar i tillegg del i viktige strukturelle debatter som erstatningsskoledebatten, utforming av og innhold i de nye skolebyggene.

Plan/strategigruppen skal være allsidig og er for alle som ønsker å jobbe med byutvikling og områdesatsing som byutviklingsmetode. Man trenger ikke kunne så mye om planlegging og byutvikling fra før, men bør ha interesse for den strukturelle og overordnede utviklingen av Indre Laksevåg.

Initiativ:Laksevåg sine siste høringsinspill:
2016 Høringsuttalelse skolebruksplan videregaende
2016 Innspill til planprogram for verftsomradet
2016 Innspill til regplan for sykkelfelt Carl Konowsgate
2016 Innspill til skolebruksplan grunnskolen
2016 Innspill til strategisk planprogram